fbpx

Meervoudige Intelligenties

Het gaat er niet om hoe slim je bent, maar hoe je je eigen slimheid gebruikt…

Meervoudige intelligenties

De Amerikaanse Psycholoog Howard Gardner introduceerde zijn theorie van de Meervoudige Intelligenties in zijn boek Frames of Mind (Gardner, 1993).

Hij suggereerde, dat ‘intelligentie’ op meer manieren formeel gemeten zou moeten worden dan alleen met de wijd verbreide en geaccepteerde IQ testen. Volgens Gardner betekent intelligentie: ’de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen’. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren.

Dit betekent, dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Het idee dat er meerdere vormen van intelligentie bestaan is in het verleden ook door andere psychologen zoals Thurstone, Guilford, Cattell en Robert Sternberg verdedigd. Het is echter door Gardner het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet- cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot subvormen van intelligentie.

Coaching met MIDAS™

MIDAS™ staat voor Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales en is ontwikkeld door neuropsycholoog Dr Branton Shearer. Het is een betrouwbare en gevalideerde zelfbeoordelingsvragenlijst om je eigen MI-profiel te verkennen en te ontwikkelen. De schaal is vertaald in het Nederlands.

MIDAS™ kan je als individu afnemen als ook voor een groep individuen (b.v. team van collega’s binnen een organisatie of een gezin).

Hoe werkt de coaching met MIDAS™?

  • Eerst hebben we overleg en wisselen we informatie uit over doel en toepassing.
  • Na akkoord volgt een uitnodiging (via email) voor de invulling van de MIDAS™ vragenlijst.
  • Deelnemer vult MIDAS™ vragenlijst in.
  • MIDAS™ profiel wordt gemaakt; deelnemer(s) worden uitgenodigd voor een MIDAS™ rapportage gesprek. Voor dit gesprek op individuele basis is 1,5 uur nodig.
“To my knowledge, The MIDAS™ represents the first effort to measure the Multiple Intelligences, which have been developed according to standard psychometric procedures.

Branton Shearer is to be congratulated for the careful and cautious way in which he has created his instrument and offered guidance for its use and interpretation.”

Howard Gardner

Harvard University

Wat deelnemers zeggen:

‘MI’s geven verschillende invalshoeken voor probleemoplossing.’

‘MI’s brengen je hobby in je werk en verrijken je actieradius. Bijvoorbeeld: het tekenen/illustreren van een financieel verhaal.’

‘MI’s helpen je meer begrip te krijgen voor andere intelligenties en daarmee andere mensen.’

Beschrijving van de 8 Meervoudige Intelligenties (Bron stichting AMI)

Verbaal-linguïstische Intelligentie
Goed ontwikkelde verbale vermogens; lezen, schrijven, gevoeligheid voor betekenissen, woordspelingen en het ritme van taal.

Interpersoonlijke intelligentie (sociale)
De capaciteit om stemmingen, motivaties en verlangens van anderen te detecteren en erop te reageren.

Intrapersoonlijk intelligentie (zelfkennis)
Het vermogen om in harmonie met innerlijke gevoelens, waarden, overtuigingen te geraken, om te reflecteren en je bewust te zijn van je denkproces.

Logisch-wiskundige intelligentie
Het vermogen om conceptueel en abstract te denken, de capaciteit om logische en numerieke patronen te onderscheiden.

Visueel-ruimtelijke intelligentie
Het vermogen om te denken in beelden en foto’s, nauwkeurig en abstract te visualiseren.

Muzikaal-ritmische intelligentie
Het vermogen om ritme en maat te produceren en te appreciëren en toonhoogte te houden.

Lichamelijk-kinesthetische intelligentie
De mogelijkheid om de bewegingen van het eigen lichaam te controleren en te coördineren en om vakkundig met objecten om te gaan.

Naturalistische intelligentie
Het vermogen planten, dieren en andere objecten in de natuur te herkennen en te categoriseren en een gevoel voor ecologisch evenwicht te hebben.

Meer informatie over Meervoudige Intelligenties vindt u op deze website

‘Erg fijn dat ik meer inzicht heb gekregen in mijn intelligenties waardoor ik zekerder ben van mijn keuze voor de toekomst. Ook ben ik gaan uitproberen of ik mijn leerwerk anders kan gaan aanpakken, zodat ik meer gebruik maak van mijn talenten.’

Groei in zingeving

Eén van de pijlers van Positieve Gezondheid is zingeving.

Ervaar jij je leven als zinvol?

Heb je idealen die je wil bereiken?

Een toekomstperspectief, waarin je je uitgedaagd voelt om te blijven leren?

En welke talenten heb je en kun je inzetten om jouw toekomstperspectief verder vorm te geven?

Vaak zijn we door de gewoontes in ons leven niet altijd meer bewust van onze intelligenties. En of je die wel volop benut. Met behulp van de MIDAS™ vragenlijst breng ik jouw meervoudige intelligenties in kaart. Daaruit volgt het MIDAS™profiel aan de hand waarvan we tijdens een gesprek gaan ontdekken of je je van jouw meervoudige intelligenties bewust bent, of je ze benut en hoe je ze nog meer kunt gebruiken en ontwikkelen.

Je Intelligenties staan niet vast voor het leven. Iedereen heeft ze, maar elke persoon heeft een andere samenstelling. De meervoudige intelligentie theorie geeft handvatten om mensen te laten groeien en ontwikkelen, en niet om labels op te plakken.

Meer weten?

Share This